Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Anvela s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 204, 688 01 Uherský  Brod, IČO: 29299594, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 72213 (dále jen „Anvela“)  a její mateřská či sesterská společnost přikládají velký význam ochraně Vašich osobních údajů dále jen („Údaje“) při jejich sběru, zpracování a používání. Naše zásady jsou v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákonem č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, jakož i příslušnými normami Evropské unie, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.  

V následujících bodech je vysvětlen způsob zpracování vašich údajů při návštěvě všech webových stránek patřících společnosti Anvela s.r.o.. (dále jen „Web“), případně při využívání dalších služeb. Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů v případě potřeby změnit. Změny budou zveřejněny na patřičných webech a nebude-li uvedeno jinak, vstoupí v platnost okamžitě.  

  1. Získání osobních údajů

Osobními údaji se rozumějí jednotlivé údaje o osobních a věcných poměrech, které se vztahují k identifikované osobě. Těmito jsou například jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné. Tyto informace se na webu nezjišťují, ale mohou být poskytnuty dobrovolně z Vaší strany, např. prostřednictvím registrace, kontaktního formuláře, telefonního kontaktu, k realizaci smlouvy nebo vyžádání informací.  

Ostatní informace, které nejsou přímo spojeny se skutečnou identitou osoby, nejsou považovány za osobní údaje. Jedná se například o název domény z webu, ze kterého jste přišli, počet návštěv, zobrazené stránky, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a doba trvání návštěvy aj.  Tyto informace jsou sbírány automaticky prostřednictvím cookies souboru, jak je podrobněji popsáno v sekci 3. Cookie a protokolové soubory serverů. 

  1. Zpracování údajů

Ke zpracování údajů dochází na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost již provedeného zpracování údajů. 

Údaje zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu ke stanoveným účelům a za předpokladu, že je to zákonem povoleno, tj. např. pokud je to nutné ke smluvním účelům nebo abychom Vám umožnili používat náš web, případně k jiným účelům, na které jste nám poskytli výslovný souhlas.  

Předávání, prodej nebo jiné postoupení Vašich osobních údajů třetím osobám mimo společnost Anvela a její mateřskou či sesterskou společnosti se neprovádí, pouze tehdy, když je to potřebné pro vyřízení smlouvy nebo k provedení služeb v rámci zpracování údajů zakázky nebo jste s tím výslovně souhlasili. Třetí strany, se kterými můžeme sdílet Vaše údaje jsou následujících: 

  • S distributory a dalšími dodavateli, kteří se podílejí na poskytování našich produktů, služeb nebo řešení v rozsahu nezbytném pro zajištění Vašich požadavků, 
  • S poskytovateli služeb a subdodavateli, kteří poskytují služby naším jménem, ​​jako je hostování webových stránek, služby IT, reklamní a marketingové služby a další odborné služby v nezbytném rozsahu. 

Níže naleznete konkrétní účely zpracování údajů. 

2.1 Kontaktní formulář 

Pomocí kontaktního formuláře na našem webu nám můžete zasílat dotazy. Abychom mohli na váš dotaz odpovědět, potřebujeme znát některé údaje, jako např. jméno, firmu, e-mailovou adresu, telefon a další informace pro lepší identifikaci dotazu případně specifikaci poptávky.  

Pokud nám zašlete poptávky prostřednictvím kontaktního formuláře, budou Vaše údaje z poptávkového formuláře včetně Vámi uvedených kontaktních údajů u nás uloženy za účelem zpracování poptávky a pro případ navazujících dotazů.  

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tak probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí, abyste nám zaslali neformální e-mail na prochazkova@anvela.cz. Tímto není dotčena zákonnost operací zpracování údajů, k nimž došlo do odvolání souhlasu. 

2.2 Marketingové účely 

V návaznosti na vyřízení poptávky můžeme vaše údaje využít k nabídce služeb a produktů.

Udělený souhlas pro budoucí použití Vašich údajů k marketingovým účelům můžete kdykoli odvolat. V takovém případě nás, prosím, kontaktujte na email: prochazkova@anvela.cz 

  1. Cookies protokolové soubory serverů 

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou ukládány webovými prohlížeči. Tyto soubory neobsahují žádné osobní údaje a ztrácejí význam po opuštění našich webových stránek. V případě, že se rozhodnete soubory cookie zakázat ve Vašem prohlížeči, máte i nadále přístup k převážné části našich webových stránek. Cookie můžete spravovat pomocí funkcí jednotlivých prohlížečů. Při deaktivaci souborů cookies může být ovlivněna funkčnost některých internetových stránek. 

Většina námi používaných souborů cookies jsou takzvané „session cookies“. Po ukončení Vaší návštěvy se automaticky smažou. Jiné soubory cookies zůstanou ve Vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je nesmažete. Tyto soubory nám umožní opětně rozeznat Váš prohlížeč při příští návštěvě. 

Protokolové soubory serverů jsou automaticky shromažďovány poskytovatelem stránek. Jedná se například o operační systém, referenční adresu URL, adresu IP, čas dotazu na server apod. Tyto údaje nejsou spojovány s jinými zdroji údajů. 

4.Uchovávání údajů

Vaše údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro účel, za nímž byly údaje shromažďovány nebo dokud nás nevyzvete k jejich smazání či neodvoláte svůj souhlas. Tímto nejsou dotčeny závazné zákonné předpisy – obzvláště lhůty uchovávání. V případě zákonné povinnosti budou údaje vyhrazeny pouze pro zákonem vymezené účely a po skončení povinné doby uchovávání budou vymazány. 

5. Bezpečnost

Společnost Anvela s.r.o. přijímá všechna nezbytná bezpečnostní opatření, aby chránila Vaše údaje před zneužitím. Klademe tedy velký důraz nejen na bezpečnostní politiku, nezbytná technická opatření, ale také na pečlivý výběr našich partnerů a dodavatelů v oblasti zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů je k dispozici na vyžádání. 

6.Právo na poskytnutí informací, opravu nebo vymazání údajů

V souladu se zákonnými ustanoveními, máte právo získat informace o tom, jaké údaje jsou o Vás uloženy, dále máte právo požádat o opravu či vymazání všech údajů, které již nejsou k příslušnému účelu potřebné, nebo které jsou zpracovávány v rozporu s příslušnými zákony na ochranu údajů. To se týká i případu, kdy odvoláte svůj souhlas. Pokud při zpracování osobních údajů sledujeme oprávněný zájem, máte možnost se na nás obrátit s námitkou. Vaše osobní údaje Vám navíc poskytneme strukturovaném a strojově čitelném formátu. 

S Vašimi požadavky se obracejte na prochazkova@anvela.cz.

Poslední aktualizace: 1. 8. 2022